Eforskolen
Der er nu 417 aktive brugere på portalen

Medlemsbetingelser

§ 1 Medlemskabet omfatter

Som medlem af eForskolen.dk, får du en brugsret til alle funktioner og tilbud på portalen www.eForskolen.dk

§2 Login

Ved indmeldelsen får du et brugernavn og login password. Begge er dine personlige data og må ikke overdrages til – eller bruges af - andre. Du skal sikre, at adgangsoplysninger holdes hemmelige og ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Såfremt du får kendskab til, at adgangsoplysningerne er blevet kompromitteret, skal dette straks meddeles eForskolen.dk, som herefter annullerer det pågældende sæt adgangsoplysninger og udsteder et nyt.

Anvendelsen af medlemskabet gælder for den person eller juridiske enhed, der har oprettet medlemskabet og medlemskabet må ikke benyttes af eller til databehandling af andre. Da dit login er knyttet til din mailadresse, er det vigtigt, at du vedligeholder dine medlemsdata på eForskolen.dk

Indholdet på eForskolen.dk må ikke videregives eller på andre måder bruges af andre end personen, som har medlemskabet. Systemet er designet til at afsløre misbrug og misbrug politianmeldes med det samme, og din konto bliver lukket ned.

Der refunderes ingen penge i forbindelse med lukningen.

§3 Betaling ved indmeldelse

Når du melder dig ind i eForskolen.dk første gang, køber du adgang til 90 dage. Du forudbetaler for hele perioden. 

Kvittering for din betaling sendes til din mailadresse.

Ønsker du på et senere tidspunkt at ændre dine kort informationer, kan du gøre det under redigere konto, og det er gratis.

§4 Opsigelsesvarsel & abonnement

Betalte medlemskaber ophører automatisk, ved udgangen af bindingsperioden på 90 dage. 

§5 Fortrydelsesret

Ved indgåelse af medlemsskab med eForskolen.dk frasiger du din fortrydelsesret, idet du får adgang til sidens/portalen med det samme.

Når du ved oprettelse af dit medlemsskab accepterer medlemsbetingelserne,  frasiger du din fortrydelsesret.

§6 Ændring af betingelser og priser

Hvis vi foretager ændringer i priser og medlemsbetingelser, får du det at vide pr. mail.

§7 Udelukkelse af medlem

Ved din misligholdelse af ovennævnte betingelser eller ved brug af eForskolen.dk på anden måde, som må anses som retsstridig, er eForskolen.dk berettiget til at ophæve medlemskabet uden varsel.

Der vil ikke kunne kræves refusion for indbetalt medlemskab

§ 8 Driftsstabilitet

eForskolen.dk tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for eForskolen.dk kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på forbindelsesudstyr, telekommunikationsforbindelser eller lignende samt fejl der kan henføres til tredjeparter. eForskolen.dk tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

§ 9 Systemvedligeholdelse

For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til politiportalen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. [22.00-05.00] dansk tid. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til eForskolen.dk uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

eForskolen.dk er uden ansvar for afbrydelser i tidsrummet kl. [22.00-05.00] dansk tid. Uden for dette tidsrum, er eForskolen.dk uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

§ 10 Ændringer

eForskolen.dk er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Webportalen. 

§ 11 Rettigheder

eForskolen.dk er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt eForskolen.dk. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes eForskolen.dk, medmindre andet skriftligt er aftalt. eForskolen.dk har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand. Derudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

§ 12 eForskolens ansvar

eForskolen.dk er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab. eForskolen.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. eForskolen.dk er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med eForskolen.dk.

eForskolen.dk kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan eForskolen.dk ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. 

eForskolen.dk er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til din betaling i 3 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.

eForskolen.dk kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, som du direkte eller indirekte måtte lide, som følge af, at eForskolen.dk på grund af force majeure er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til aftalen. Som force majeure anses f.eks. virusangreb, som ikke kunne forhindres ved brug af standard anti-virus software, strømafbrydelser, nedbrud i kommunikationsnetværk, hacking, DDoS-angreb, brand, oversvømmelser, krig, terrorisme, sabotage, arbejdsretlige konflikter, sygdom hos nøglemedarbejdere, samt forsinkede eller mangelfulde leveringer fra underleverandører. Det anses ligeledes som force majeure, som eForskolen.dk ikke er ansvarlig for, såfremt ét eller flere af de ovennævnte forhold opstår hos én af eForskolen.dk underleverandører.

eForskolen.dk garanterer ikke optagelse til politiet, og du er selv fuldt ud ansvarlig for din forberedelse og træning op til politiets optagelsesprøve. Alt information i form af videoer og skrift på eForskolen.dk skal ses som vejledende og som kan bruges som i din forberedelsesperiode.

§ 13 Tvister

Enhver tvist, som måtte udspringe af Medlemsbetingelserne og din anvendelse af eForskolen.dk i øvrigt, afgøres efter dansk ret. Retssager skal anlægges ved eForskolen.dk hjemting. 

§ 14 GDPR (Databeskyttelsesforordningen)

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) er en lov i EU, der regulerer, hvordan virksomheder kan anvende personlige oplysninger fra den 25. maj 2018. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), giver GDPR dig specifikke rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger.

Retten til at få adgang til dine personlige oplysninger. Mange af de oplysninger, vi opbevarer om vores medlemmer, er let tilgængelige. Du skal blot logge på din konto i en browser (øverste højre hjørne) med dit tildelte brugernavn og kode, hvorefter du skal klikke på "Min Side". 

Retten til at opdatere ("rette") dine personlige oplysninger. Som nævnt ovenfor er de oplysninger, vi opbevarer om vores medlemmer, let tilgængelige. Du skal blot logge på din konto i en browser og klikke på "Min Side" og videre til "Rediger Konto". 

Der er visse omstændigheder, hvor du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet eller på anden måde fjernet fra eForskolen's systemer. Du kan få mere at vide om, hvordan du sletter og fjerner oplysninger. Der er visse omstændigheder, hvor du har ret til at protestere mod, stoppe eller "begrænse" behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette omfatter at trække dit samtykke tilbage, hvor det er grundlaget for, at vi behandler dine personlige oplysninger. 

Du har ret til at anmode om en kopi af dine personlige oplysninger. Du kan få mere at vide om den proces.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed om vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. Vores virksomhed er registreret i Danmark. For at fremsætte anmodninger, eller hvis du har andre spørgsmål vedrørende vores privatlivspraksis, bedes du kontakte vores administrator på info@eforskolen.dk 

Vi reagerer på alle anmodninger, vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Eforskolen
PayPal
CMS::TypoConsult A/S